kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Rozwój i przedsiebiorczość

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » NGO » Rozwój i przedsiebiorczość

Cech Rzemiosł Różnych w Bochni

Adres siedziby: ul. Biała 21, 32-700 Bochnia
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Kazimierz Chmura

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i instytucji.Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, socjalnej oraz gospodarczej.Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach członków Cechu.Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa – zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje które może to dotyczyć.


Forum Stowarzyszeń Przedsiębiorczości Regionu Małopolskiego

Adres siedziby: ul. Bernardyńska 10, 32-700 Bochnia
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Tadeusz Miśkowicz

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie. Doradztwo i konsultacje w ramach punktu konsultacyjnego dla MSP
Organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie funduszy strukturalnych UE i systemów zarządzania jakością (ISO, HACCP), oraz prawa zamówień publicznych.Lokalne okienko przedsiębiorczości- fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna


Adres siedziby: Kamionna 26,32-732 Kamionna

Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Grzegorz Mucha


Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:

Zakładanie i prowadzenie szkół na prawach szkoły. Wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa. Działania na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz ochrony środowiska. Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim itp.


Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis

Adres siedziby ul. Różana 16, 32-700 Bochnia

Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Elżbieta Mazur-ZagórskaGłówny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:
Współdziałanie na rzecz realizacji szczytnych celów zapisanych w Porozumieniu o Partnerstwie powiatów Bocheńskiego i Saarlouis oraz przyczynianie się w ramach partnerstwa poprzez własne inicjatywy i w bezpośrednim kontakcie z niemieckimi partnerami do ożywionej wymiany, zwłaszcza w następujących dziedzinach kultura, sport, turystyka, ochrona zdrowia oraz w sferze społeczno-gospodarczej i na płaszczyźnie młodzieżowej i rodzinnej. Wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.Współpracy z rożnymi podmiotami w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki. Promowanie Stowarzyszenia Partnerskiego w kraju i za granicą