kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

OGŁOSZENIE

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » NGO » OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust.2a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj  Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn.zm.)  Zarząd Powiatu w Bochni zwraca się o zgłaszanie propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2016 mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert.

2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4/ przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują, i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające  z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”, na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31 lub pocztą elektroniczną na adres: i.sobas@powiat.bochnia.pl w terminie do 8 lutego 2016 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni, w zakładce „NGO”.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.