kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

KONKURS DOTACJE

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » NGO » KONKURS DOTACJE

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817)
Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 r.  zadań z zakresu:

1) kultury
2) kultury fizycznej 
3) turystyki

W ramach w/w zakresu zadań wspierane przez dofinansowanie będą działania, mające na celu:
1. W zakresie kultury
1) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji,
2) wspieranie edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej,
3) organizowanie wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich,
4) wspieranie imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu,
5) wydawanie publikacji w postaci drukowanej, służących upowszechnianiu tradycji, historii
i kultury Powiatu,
6) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i za granicą,
7) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, mająca na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie,
8) animowanie, podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań służących rozwojowi społeczności lokalnej,
9) organizacja imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję powiatu, związanych
z kultywowaniem tradycji lokalnej.

2. W zakresie kultury fizycznej:
1) organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
2) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym,
3) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.
3. W zakresie turystyki:
1) krajoznawstwo oraz wypoczynek,
2) wydawanie publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.
W roku 2018 preferowane przy przyznaniu dofinansowania będą zadania, związane
z uczczeniem 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:
1) na zadania z zakresu kultury - 64 000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
2) na zadania z zakresu kultury fizycznej - 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3) na zadania z zakresu turystyki - 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych)
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w w/w zakresie zadań są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817)
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Oferty można składać osobiście (w Dzienniku Podawczym) lub wysłać pocztą w terminie od 11 stycznia do 31 stycznia 2018 roku na adres Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu). Oferty muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą lub pieczęcią oferenta, z dopiskiem  „Oferta na realizację w 2018 r. zadań Powiatu Bocheńskiego z zakresu kultury/kultury fizycznej/turystyki”. W wypadku składania przez jednego oferenta kilku ofert każda z nich musi znajdować się w osobnej kopercie i zawierać komplet dokumentów.
Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 311 (III piętro, od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego, pod adresem www.powiat.bochnia.pl
w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem „NGO” oraz na portalu organizacji pozarządowych, pod adresem http://portalngo.powiatbochenski.eu

Oferent zobowiązany jest dołączyć do każdej oferty aktualny dokument, stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
1) w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze
stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania
parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
3) w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji, zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację
o statusie OPP.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu, określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie obowiązującym w ogłoszeniu konkursowym.
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz.U. 2016, poz. 1817.)
w szczególności przepisy zawarte w art. 5 oraz w art.15 ustawy. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisje konkursowe. Po dokonanej ocenie komisje konkursowe przedstawiają Zarządowi Powiatu protokół z przebiegu konkursu ofert ze wskazaniem propozycji wyboru ofert. Zarząd Powiatu w Bochni, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji. Ponadto wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Bochni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przyjmuje się następujące kryteria wyboru oferty:
1) Ocena zadania (zgodność z celami i założeniami konkursu, charakter zadania, realizacja zadania związana z organizacją obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, realizacja zadania w partnerstwie z innymi NGO’s) - maks. 9 pkt.
2) Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot (posiadanie rekomendacji, w tym od jednostek publicznych (z wyłączeniem Powiatu Bocheńskiego) za ostatnie dwa lata, ocena dotychczasowej współpracy z Powiatem Bocheńskim, wnoszony wkład rzeczowy i osobowy) maks. 13 pkt.
3) Ocena jakości złożonej oferty harmonogramu i budżetu zadania (pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wysokość finansowego wkładu własnego,  szczegółowość
i przejrzystość zakresu rzeczowego zadania, realność i klarowność kalkulacji kosztów, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania) - maks. 16 pkt.
4) Efekty realizacji zadania (dobór beneficjentów, ocena planowanych rezultatów, możliwości ich osiągniecia, cykliczność i powtarzalność) – maks. 12 pkt.
Łącznie: 50 pkt.
Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej, dokonanej przez komisję konkursową, poniżej 25 punktów, nie uzyskają rekomendacji do finansowania.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.
Termin realizacji zadań, o których mowa w ogłoszeniu, ustalony jest na okres od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.
Wysokość dotacji, przekazanych w 2017 r. przez Zarząd Powiatu w Bochni organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawia się następująco:
- kultura: 61 740 zł;
- kultura fizyczna: 23 750 zł;
- turystyka: 4 750 zł.

Dodatkowe Informacje, związane z konkursem, można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615 37 64.