kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zostań członkiem Komisji Konkursowej!

Zostań członkiem Komisji Konkursowej!

Dodano: 30.10.2017 00:00 Zostań członkiem Komisji Konkursowej!
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Starosta Bocheński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert,
2) nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę, to jest nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
3) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
4) przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej” na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: organizacyjny@powiat.bochnia.pl w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku do godziny 15:30 – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Zarząd Powiatu w Bochni spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Do zadań komisji konkursowej należy m.in.:
1) ocena i opiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie,
2) sporządzenie listy ofert, którym rekomenduje się udzielenie dotacji,
3) sporządzenie listy ofert, którym nie rekomenduje się udzielenia dotacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pod numerem telefonu 14 615-37-14.