kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodano: 08.02.2016 07:00   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2016 roku, poz. 23 ze zm. )Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę ewidencyjną o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jednostce ewidencyjnej Bochnia - miasto, obręb ewidencyjny Bochnia - 1, województwo małopolskie, powiat bocheński oznaczoną numerem: 1510/2 (powstałą z podziału działki numer 1510) objętą księgą Wieczystą Numer TR1O/00019807/5 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) „Przez nieruchomość   o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”. „Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe”.Treść zawiadomienia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na: stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Bochni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Bochnia.Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia - winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118  w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30).

kkh