kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zawiadomienie!

Zawiadomienie!

Dodano: 11.02.2020 08:00 Zawiadomienie!
Starosta Bocheński zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 (segment B, poziom 3, pokój nr 305) w terminie od 17.02.2020 roku do 06.03.2020 roku w godzinach od 08.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rajbrot.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: wykazów zmian gruntowych, map ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek lokali, opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późń. zm.) oraz § 56 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

Każda osoba i podmiot, których interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego może w okresie jego wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów, a w szczególności właścicieli nieruchomości, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków powiatu bocheńskiego. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wszyscy zainteresowani, których dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, mogą w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego informacji o modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy.

 

sk