kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zawiadomienie

Zawiadomienie

Dodano: 26.09.2016 10:00 Zawiadomienie
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Rajbrot, gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 5797 o powierzchni 0,13 ha, której stan prawny jest nieuregulowany. W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 300 z okresu I wojny światowej. Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 5797 położonej w miejscowości Rajbrot odpowiada parcela gruntowa 6907/38 (która winna być objęta Liczbą Wykazu Hipotecznego 928, gmina katastralna Rajbrot).

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm) organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Bochni informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9 00 do 17 00, wtorek – piątek od 7 30 do 15 30 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, pokój numer 118.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne przed Starostą Bocheńskim.

 

sk