kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił przetarg

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił przetarg

Dodano: 12.02.2019 10:00 Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił przetarg
Trwa przetarg przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. A. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Bocheńskiego i objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00092510/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje nieruchomość obejmująca część działki o numerze 789/26 o powierzchni 0,1324 ha wyodrębniona jako kompleks oznaczony nr 3. Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie posiada innych zobowiązań. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 541,00 zł.
Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.
CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 15 marca 2019 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na dzierżawę PSSAG – kompleks nr 3” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 marca 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 11 marca 2019 r . do godziny 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni , ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy - z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – kompleks nr 3”. Przy przetargu obowiązywać będą kryteria określone w Regulaminie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego.
Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

kh