kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Dodano: 22.11.2018 10:00
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. A. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bocheńskiego i objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00094635/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 3 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni sala 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w/w nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie w jakiej zostało wniesione na wskazany przez nich rachunek.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo poświadczone notarialnie,
• w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot (pełnomocników).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

 

 

 

 

kh