kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu ogłosił przetarg na dzierzawę przy Ul. Chwałkowskiego

Zarząd Powiatu ogłosił przetarg na dzierzawę przy Ul. Chwałkowskiego

Dodano: 08.04.2019 08:00 Zarząd Powiatu ogłosił przetarg na dzierzawę przy Ul. Chwałkowskiego
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. A. Chwałkowskiego w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje nieruchomość obejmująca część działki o numerze 789/26 o powierzchni 0,1324 ha wyodrębniona jako kompleks oznaczony nr 3. Nieruchomość nie jest obciążona ani też nie posiada innych zobowiązań. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 541,00 zł.Powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT. CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100).  Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział Bochnia  nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na dzierżawę PSSAG – kompleks nr 3”  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa. Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 6 maja 2019 r. do godziny 15:30nw siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy - z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – kompleks nr 3”. Przy przetargu obowiązywać będą kryteria określone w Regulaminie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego. Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 00 wew. 842 w godzinach od 8 00 do 15 00.

kh