kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna

Dodano: 19.10.2018 09:00
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2019 na terenie powiatu bocheńskiego:


1) punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia,
2) punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Lipnica Murowana
oraz zadań w zakresie edukacji prawnej.


Przedmiotem konkursu jest:
1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie prowadzenia w roku 2019 na terenie powiatu bocheńskiego:
1)  punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej, realizowanego w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
2)  punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Lipnica Murowana, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej, realizowanego w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
2. Realizacja przedmiotu konkursu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), która:
1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,
e) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie w ramach przyznanego wynagrodzenia;

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
e) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie w ramach przyznanego wynagrodzenia.
2. O powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 128 040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych) w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej 7 920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) tj.:

1) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)
2) na prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Lipnica Murowana – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych) w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

Terminy składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 roku .

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

kh