kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna i porady obywatelskie

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna i porady obywatelskie

Dodano: 05.11.2019 16:00 Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna i porady obywatelskie
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r.

I. Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu jest:
1) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach: Drwinia i Rzezawa, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej,
2) powierzenie prowadzenia, w roku 2020 na terenie powiatu bocheńskiego, Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina, w tym realizacja co najmniej jednego zadania na rok z zakresu edukacji prawnej.
2. Realizacja przedmiotu konkursu powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeń wykonawczych.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1. O powierzenie prowadzenia Punktu Nr 1, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa określona w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), która spełnia następujące warunki:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy*,
3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
4) posiada umowę zawartą z doradcą, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy* oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy*,
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
-  poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
-  profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
-  przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
6) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
7) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach środków przyznanych na realizację zadania.

2. O powierzenie prowadzenia Punktu Nr 4, w którym będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa określona w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), która spełnia następujące warunki:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) została wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy*,
3) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
4) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy*, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust 6 ustawy*,
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
-  poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
-  profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
-  przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
6) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,
7) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach środków przyznanych na realizację zadania.
3. O powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
4. W przypadku zaprzestania spełniania przez organizację warunków, o których mowa w art. 11d ust 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2 ustawy*, Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje umowę.
5. W przypadku zaprzestania spełnienia przez organizację warunków o których mowa w art. 11d ust. 3 pkt 3 ustawy* Starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 128 040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej 7 920,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) tj.:
1) na prowadzenie Punktu Nr 1, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)
2) na prowadzenie Punktu Nr 4, przeznaczonego na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym na realizację zadania w zakresie edukacji prawnej: 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2019 roku.


Szczegółowe informacje znajdują się tutaj