kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Dodano: 12.03.2015 00:00
Nazwa firmy Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia

BO-ZES.042.5.2015


Nazwa firmy                                                                Bochnia dn.12.03.2015 r.
Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia


Zapytanie ofertowe


I. ZAMAWIAJĄCY    
Nazwa firmy
Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia, NIP:8681599283

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest Zakup specjalistycznych programów komputerowych dla szkół zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 – 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  
3.    Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu umowy przy  pomocy osób trzecich.
Odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób spoczywa na usługodawcy.
Ewentualne skorzystanie przez usługodawcę z pomocy osób trzecich nie spowoduje zmiany wynagrodzenia.
4.    Termin wykonania zamówienia: 21 dni od podpisania umowy.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- całkowitą kwotę zamówienia netto i brutto
- sporządzona na załączniku nr 2 formularz oferta do niniejszego zapytania, z dopiskiem: „Zakup specjalistycznych programów komputerowych dla szkół zawodowych”.
- podpisana czytelnie przez wykonawcę

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres , do dnia 17 marzec 2015 r. do godz. 15.00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Pani Joanna Kmiecik pod numerem telefonu 146153796 oraz adresem email:Koordynator Projektu

Joanna Kmiecik