kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHN

XXXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHN

Dodano: 26.04.2018 09:00 XXXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHN
RZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 26. kwietnia 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XXXIV SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

 

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 7. Informacja o działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni w 2017 roku.
 8. Informacja o wykorzystaniu w 2017 roku nieruchomości zarządzanych przez powiat bocheński.
 9. Informacja o działaniach Zarządu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu.
 10. Informacja o działaniach na rzecz promocji powiatu podejmowanych w 2017 roku.
 11. Informacja o udziale powiatu w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich oraz o współpracy partnerskiej.
 12. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony zabytków, turystyki i sportu.
 13. Informacja o realizacji w 2017 roku zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2017-2020.
 14. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jego likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie i jej likwidacji, przeniesienia kierunków kształcenia oraz zmiany nazwy szkoły.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Młodzieży w Bochni.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni i nadania jej imienia „Polski Niepodległej”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Józefa Tischnera w Bochni i jej likwidacji.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni i jego likwidacji.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji i uzdolnień sportowych oraz artystycznych uczniów szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami powiatu bocheńskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 27. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 30. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
 31. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady.

kh