kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 21.06.2017 08:00 XXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni
Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XXVII sesji Rady.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2016.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2016 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
9.    Informacja Zarządu Powiatu o realizacji w 2016 roku kierunków działania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2016 rok .
11.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej straty netto za rok obrotowy 2016.
12.    Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” w 2016 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Bożego w Polsce w roku szkolnym 2017/2018.
16.    Informacja  o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową nr 94”.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu bocheńskiego” (planu transportowego).
19.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
20.    Interpelacje i zapytania radnych.
21.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22.    Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
23.    Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady.