kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XXIII Sesja Rady Powiatu

XXIII Sesja Rady Powiatu

Dodano: 28.04.2021 14:00 XXIII Sesja Rady Powiatu
Jutro tj 29 kwietnia o godz. 12:00 zdalnym trybie obradowania odbędzie się XXIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI


Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.
6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025.
8. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni za 2020 rok.
9. Informacja o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Domów Dziecka w Bochni, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni, Dziennego Domu „Senior - Wigor” za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
11.Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/2020 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej oraz Regulaminu rekrutacji i przyznawania pomocy stypendialnej w projekcie pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”, realizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
14. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
15. Oświadczenia i komunikaty. 16. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady.

 

Sesje Rady Powiatu w Bochni są nagrywane i transmitowane online na stronie:

http://sesja.powiatbochenski.pl

kh