kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XVII sesja Rady Powiatu w Bochni

XVII sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 23.09.2020 14:00 XVII sesja Rady Powiatu w Bochni
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 24. września 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro odbędzie się XVII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI.

Program:

1. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w I półroczu 2020 roku.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej Regulaminu rekrutacji i przyznawania pomocy stypendialnej w projekcie pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”, realizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapanów realizacji zadania publicznego należącego do właściwości powiatu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie praw własności nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego na rzecz Gminy Drwinia w związku z pozbawieniem przez drogi wymienione w Uchwale Nr X/99/2019 Rady Powiatu w Bochni kategorii dróg powiatowych.
13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady.

Dokumenty dotyczące sesji znajdują się TUTAJ

 

sk