kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » XLVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni

Dodano: 26.10.2010 08:00 XLVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni
Przewodniczący rady Powiatu w Bochni zawiadamia, że w dniu. 27 października 2010 roku o godzinie 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Bochni.

 

 

 

 

Część I1.Otwarcie XLVIII sesji Rady.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na rok 2010 – podjęcie uchwały.
5.Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2009/10  w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady                    i konkursy).
6.Informacja o pracy Poradni Wychowawczo – Zawodowej.
7.Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska (w tym wykorzystania funduszu ochrony środowiska).
8.Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie         o stanie środowiska na obszarze województwa małopolskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych  kolejnej umowy najmu lokalu znajdującego się w budynku ul. Windakiewicza 9, stanowiącego własność Powiatu Bocheńskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń biurowych  znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, stanowiącego własność  Powiatu Bocheńskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie z firmą PULSAR kolejnej umowy dzierżawy na zabudowaną część działki nr 256/21 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Siedlec .gm. Bochnia, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie  Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bochni.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.
16.Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia  woli przystąpienia  wraz z Gmina Łapanów do realizacji zadania pn.: „Poprawa Bezpieczeństwa  poprzez remont dróg gminnych nr K 580236 Wolica - koło remizy - Podwolica, nr K 580237 Wolica-Wymysłów i K 580161 Boczów-Tarnawa  II etap wraz z remontem skrzyżowań z drogami powiatowymi nr K1961 i  K 2071 oraz  drogą woj. Nr 966 w msc. Wolica i Łapanów”.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/367/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2010.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na 2010 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia  oraz Aktywizacji lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013.
20.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do realizacji  projektu pn. „Zdecyduj o swoim życiu - kontynuacja programu profilaktyki raka piersi na terenie  Powiatu Bocheńskiego”.
21.Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia  do realizacji i zabezpieczenia środków  finansowych na realizację  projektu pn. „Nowoczesny urzędnik samorządowy – nowa jakość zarządzania i usług publicznych w powiecie bocheńskim”.
22.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do realizacji projektu pn. „e-Powiat, e-Urząd – społeczeństwo informacyjne elementem rozwoju Powiatu Bocheńskiego”
23.Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  Dyrektora SPZOZ  w Bochni  „Szpital Powiatowy”.
24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  Dyrektora SPZOZ w Bochni  „Szpital Powiatowy”.
25.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
26.Interpelacje i zapytania radnych.  
27.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.          
28.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.              
29.Wnioski i oświadczenia Radnych.     
Część II

30.Podsumowanie  działalności  Rady Powiatu przez Przewodniczącego Rady.
31.Podsumowanie  działalności Zarządu Powiatu przez Starostę.
32.Wystąpienie  zaproszonych Gości.
33.Wręczenie okolicznościowych adresów:
a) radnym Rady Powiatu
b) burmistrzom i wójtom
c) dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu
d) dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego.
34. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady.