kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » W starostwie rozmawiali o szkodach łowieckich

W starostwie rozmawiali o szkodach łowieckich

Dodano: 18.02.2010 13:00 W starostwie rozmawiali o szkodach łowieckich
Szkody łowieckie często spędzają sen z oczu rolnikom, są także przysłowiową kością niezgody pomiędzy nimi, a myśliwymi. Wczoraj w starostwie Starosta Jacek Pająk spotkał się z Łowczym Okręgowym Mirosławem Łobodą Przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie, przedstawicielami Małopolskiej Izby Rolniczej, kół łowieckich oraz gmin powiatu bocheńskiego aby porozmawiać właśnie o zasadach, kryteriach szacowania szkód łowieckich.

Podczas spotkania odbyła się długa dyskusja dotycząca strat powodowanych przez zwierzęta. Rolnicy uważają, że szkody te spowodowane są zbyt małym odstrzałem osobników poszczególnych gatunków. Myśliwi natomiast, że nie można całkowicie wyeliminować populacji zwierząt w naturze gdyż zachwiało by to równowagę ekologiczną, a już w wyniku nadmiernego rozprzestrzenia się lisów drastycznie spadła liczebność zajęcy i kuropatw. Spotkanie zakończyło się deklaracją zrozumienia, gdyż  trudno odmówić racji którejkolwiek ze stron, każda sprawa dotyczącą odszkodowań jest indywidualna i każdej należy się tak przyjrzeć - podsumowuje spotkanie Wacław Stachura dyr. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1081).

Procedurę dochodzenia odszkodowań rozpoczyna się od ustalenia, czy straty dokonane w uprawach przez zwierzęta łowne miały miejsce na obszarze obwodu łowieckiego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy prawo łowieckie obwód łowiecki definiowany jest jako obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej. Na mocy art. 24 powyższej ustawy obwody dzielą się na:

 • obwody łowieckie leśne (grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru)
 • obwody łowieckie polne (grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru

Na mocy art. 26 w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

 1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania
 2. tereny w granicach administracyjnych miast: jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich:
 3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
 4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.


W momencie kiedy szkoda została wyrządzona na gruntach rolnych dzierżawionych przez koło łowieckie lub będących w zarządzie Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ). Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

W związku z art. 48 Prawa łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegającym szkodom;
 4. za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy;
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.


Procedura zgłaszania szkód i ich szacowania składa się z kilku etapów:

 1. poszkodowany zgłasza w formie pisemnej szkodę do uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń osobie, działającej w imieniu właściwego koła łowieckiego. Informacje o takiej osobie poszkodowany powinien uzyskać w Urzędzie Gminy, gdyż zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. Nr 126, poz. 1081) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego powinien poinformować właściwy zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne.
 2. następuje wstępne szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, które powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. W oględzinach biorą udział upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, poszkodowany oraz na żądanie jednej ze stron przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
 3. następuje ostateczne szacowanie szkody, które powinno nastąpić na dzień przed uprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy.
  Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie w przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania.