kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » VIII Sesja Rady Powiatu

VIII Sesja Rady Powiatu

Dodano: 24.06.2019 09:00 VIII Sesja Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 10,00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się VIII SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:1.Otwarcie VIII sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031.
6.Debata o stanie powiatu za 2018 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bochni wotum zaufania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku.
10.Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Bochni „Szpital Powiatowy” w 2018 roku.
11.Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnień Sportowych oraz Artystycznych Uczniów Uczęszczających do Szkół Ponadpodstawowych i Zespołów Szkół Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bocheńskiego".
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Powiatu w Bochni z 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Żegocina prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu publicznej szkoły pięcioletniego technikum w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie na podbudowie szkoły podstawowej
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem / wydzierżawienie na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2018 rok;
17.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej straty netto za rok obrotowy 2018.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w 2019 roku oraz dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu.
19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany chwały Nr XXX/291/2017 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku ponownej dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
22.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego na rzecz Gminy Żegocina.
23.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg publicznych na terenie Powiatu Bocheńskiego kategorii dróg powiatowych.
24.Podjęcie uchwały sprawie skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni.
25.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.
26.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
27.Oświadczenia i komunikaty.
28.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady.

 

kh