kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » VII edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

VII edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Dodano: 28.03.2013 12:00 VII edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość w skali UE, prezentacja oraz wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców.

 

Konkurs po raz pierwszy ogłoszony został przez Komisję Europejską z inicjatywy prezydencji brytyjskiej pod koniec 2005 r.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które w ostatnich 2 latach wspólnie z przedsiębiorcami realizują (widoczne są już efekty) lub zrealizowały projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Minimalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, bezpośrednio poprzedzające termin zgłaszania wniosków konkursowych.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w 2013 roku zostaną przyznane w 6 kategoriach:
1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet. Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko;
2. Inwestowanie w umiejętności: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich. Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomości języków czy obsługi komputera, programów mentorskich, programów w zakresie mobilności dla przedsiębiorców, a także nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych;
3. Rozwój środowiska biznesowego: w kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu;
4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe. Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną;
5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy. (kategoria wprowadzona od 2013 r.)
6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne:  nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne. Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności.

W Konkursie wyróżnione są dwa etapy. Pierwszym etapem są eliminacje krajowe, w których Regionalne Punkty Kontaktowe przy województwach sprawdzają napływające kandydatury pod względem formalnym a następnie odsyłają do Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), działającego przy Ministerstwie Gospodarki. Zespół Kwalifikacyjny KPK wyłoni maksymalnie dwóch pretendentów do etapu europejskiego. W etapie europejskim jurorzy wybiorą zwycięzców poszczególnych kategorii oraz laureata nagrody głównej. 

Regionalny Punkt Kontaktowy, do którego należy nadsyłać zgłoszenia, znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departamencie Rozwoju Gospodarczego.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, prawidłowo złożone wnioski zostaną przekazane niezwłocznie do Krajowego Punktu Kontaktowego w Ministerstwie Gospodarki.

Przy ocenie projektów uwzględniane będą następujące kryteria:
- Oryginalność i wykonalność: czy inicjatywa jest oryginalna i nowatorska? Na czym polegało powodzenie inicjatywy?
- Wpływ na lokalną gospodarkę: w jaki sposób inicjatywa wpłynęła na regionalną gospodarkę? Czy powstały nowe miejsca pracy? Czy efekty mają trwały i powtarzalny charakter? Jakie przewiduje się skutki długofalowe?
- Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi: Czy miejscowa społeczność uczestniczyła w inicjatywie? Czy przyniosła ona korzyści grupom znajdującym się w trudnym położeniu? Czy uszanowano lokalny charakter kulturowy oraz środowisko naturalne i społeczne?
- Możliwość przeniesienia: Czy inicjatywę dałoby się powtórzyć w obrębie regionu? Czy inicjatywę dałoby się rozszerzyć w innym miejscu w Europie? Czy inicjatywa może stanowić inspirację? Czy nawiązano kontakty lub partnerstwa w celu przekazania zgromadzonych doświadczeń?

Wypełnione formularze w postaci plików Word i PDF należy przesyłać do 6 maja 2013 r. na adres e-mail:
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

W przypadku braku podpisu elektronicznego należy wydrukować formularz zgłoszeniowy, złożyć wymagane podpisy i przesłać zeskanowany dokument na powyższy adres e-mail.
Dokumentacja do pobrania TUTAJ
Osoba do kontaktu: Wiesław Fela, tel. 12 63 03 264, fax 12 63 03 445,

Więcej informacji na TUTAJ

 

sw