kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szkolenie Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

Szkolenie Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

Dodano: 22.08.2020 08:00 Szkolenie Operator wózków jezdniowych podnośnikowych
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości podjęcia przez osoby bezrobotne szkolenia o kierunku: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)".

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznastwa, wiadomości z zakresu BHP, bezpieczne użytkowanie butli, zajęcia praktyczne.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA:  40 godzin.
MIEJSCE SZKOLENIA: Bochnia, Brzesko, Tarnów, Kraków lub w ich okolicach w promieniu 20 kilometrów.
CHARAKTERYSTYKA OSÓB: 
- wykształcenia bez ograniczeń
- osoby bezrobotne

Na szkolenie w ramach programu PO WER kierowane są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP jako bezrobotne i które mają zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania szkolenie jako pomoc możliwą do zrealizowania przez Urząd, w tym szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET.
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - z wyłączeniem studentów zaocznych i wieczorowych) albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,
- nie szkoli się  (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET. PUP weryfikuje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Oprócz ww. kryteriów osoby kierowane muszą znajdować się w grupie długotrwale bezrobotnych tj.  osoby do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy (liczony jest faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia/pracy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po rejestracji).
Określone ww. grupy docelowe mogą ulec zmianie w związku z potrzebą osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie.

LICZBA MIEJSC: 5
OSOBY CHĘTNE DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W TERMINIE OD 21.08.2020 r.  do 03.09.2020 r.
Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.
W przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby osób nabór zostanie przedłużony lub wznowiony.
Urząd zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w przypadku skompletowania planowanej liczby osób.

Więcej informacji na stronie https://bochnia.praca.gov.pl

Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej
programy unijne
inwestycje w powiecie
zdjęcia panoramiczne
Organizacje Pozarządowe-NGO
Newsletter:

Multimedialny Powiat

Zobacz wszystkie filmy

Sonda

Starostwo Powiatowe
ul. Kazimierza Wlk. 31
32-700 Bochnia
Tel. (0-14) 61 537 00
Fax: (0-14) 61 537 08
E-mail: