kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

Dodano: 31.01.2017 10:00 Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej
Trwa kolejny nabór chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Szkolenie rozpocznie się na przełomie lutego i marca br.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na podstawie zarządzenia Starosty Bocheńskiego. Jednym z ważniejszych zadań stojących przed PCPR jest organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia. Jest to jedno z trudniejszych zadań jakie narzuciła na PCPR nowa ustawa gdyż od prawidłowo przeprowadzonego szkolenia zależy właściwy dobór rodzin zastępczych.  PCPR przygotował program pn. „Rodzina i dom zastępczy – szansa na przyszłość”, który został zatwierdzony przez Ministerstwo na okres 5 lat. W 2016 roku na funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano kwotę prawie 2 miliony złotych.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez PCPR lub Ośrodek adopcyjno - opiekuńczy.

Aby skutecznie wspierać osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej uruchomiono grupę wsparcia dla tych osób. Spotkania grupy wsparcia umożliwiają wzmacnianie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych opiekunów zastępczych. Służą pracy nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez rodziny poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami i refleksjami, poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnych od członków grupy i prowadzących. Wypracowane zasady obowiązujące na spotkaniach pozwalają na wzajemną otwartość oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia.

Na terenie powiatu piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W ramach pieczy instytucjonalnej powiat prowadzi całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą fachową opiekę i stwarzającą namiastkę domu 28 wychowankom . Roczny koszt utrzymania placówki to blisko 1,5 mln zł. Pomimo że polityka państwa zmierza do likwidacji domów dziecka na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej nadal można zaobserwować duże zapotrzebowanie na miejsca w placówkach socjalizacyjnych, ciągle brak jest osób chętnych do podjęcia opieki nad dziećmi.

W PCPR zostało zatrudnionych 2 koordynatorów, którzy mają łącznie pod opieką 29 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Osoby te posiadają wymagane wykształcenie oraz predyspozycje do pracy z ludźmi. Zadaniem koordynatorów jest wspieranie rodziców zastępczych w wypełnieniu swojej funkcji a także pomoc w sprawowaniu opieki nad umieszczonymi w pieczy zastępczej dziećmi.

Na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonuje 82 rodziny zastępcze w tym:  57 to rodziny spokrewnione, 19 rodziny niezawodowe,  3  rodzinne domy dziecka, 3  zawodowe rodziny zastępcze.  Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016 umieszczonych było 132 dzieci.

 

Wyjaśnijmy:

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza: spokrewniona (tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka); niezawodowa (wujostwo lub osoby niebędące spokrewnione z dzieckiem. Przynajmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu) oraz zawodowa (tworzą ją osoby niebędące spokrewnione z dzieckiem).

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość. Wyjątkiem jest możliwość umieszczenia rodzeństwa.

2) rodzinny dom dziecka (w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość).

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej to :

- prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka;

- kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń o kwalifikacjach zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;

- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

- zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

- organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organizacjami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

- prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

- zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności  w zakresie prawa rodzinnego;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

- prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępcze, niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie                    i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

- przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

- zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

- przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

- organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

 

W PCPR został utworzony Zespół ds. pieczy zastępczej do zadań którego – oprócz określonych powyżej obowiązków Organizatora  należy także:

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD, planu pomocy dziecku;

- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

- zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

- przygotowanie materiałów do corocznego sprawozdania składanego organom Powiatu.

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

- przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej,

- opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

- opiniowanie na wniosek Dyrektora PCPR wytyczenia powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

- opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzącego RDD nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia RDD,

- prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzących RDD,

- prowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych lub prowadzących RDD,

- wydawanie opinii na potrzeby Sądu Rejonowego o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

- prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

- współpraca z  Zespołem ds. Świadczeń w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz zmiany w sytuacji rodziny i dziecka,

- udział w Zespołach ds. okresowej oceny dziecka,

- sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu,

- sporządzanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD w konsultacji z asystentem rodziny.

Wsparciem rodziny zastępczej zajmuje się również koordynator, do jego zadań należy:

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

- pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontakt;

- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych dom pieczy zastępczej;

- przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

 

sk