kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta ogłosił przetarg na działkę w Drwini

Starosta ogłosił przetarg na działkę w Drwini

Dodano: 11.01.2018 06:00 Starosta ogłosił przetarg na działkę w Drwini
Starosta Bocheński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Wyżycach gm. Drwinia, objętej KW Nr TR1O/00075454/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, obejmującej działkę oznaczoną nr 658 o powierzchni 0.0800 ha.

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Wyżyce, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych oraz pojedynczej zabudowy zagrodowej. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta. Teren płaski. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej. Na działce znajduje się sieć gazowa. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drwinia zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Drwinia Nr XXII/126/05 z dnia 31.01 2005 r. działka znajduje się częściowo w terenach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej (12.MNR), częściowo w terenach rolniczych (12.R) oraz w niewielkiej części w terenach tras i urządzeń komunikacyjnych (KD-7). Nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą.Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę: 11 200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 00/100) netto + należny podatek VAT

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 15 lutego 2018 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, sala nr 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). Wadium oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Bochni - Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 w terminie do dnia 09.02.2018 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na przetarg nieruchomości oznaczonej nr 658 położonej w miejscowości Wyżyce”, należy przesłać przesyłką poleconą na adres Starostwa Powiatowego w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 lub złożyć na Dzienniku Podawczym – pokój nr 1. Termin składania ofert upływa dnia 09.02.2018 r. o godz. 15 00. Oferty złożone po terminie lub bez dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, sala nr 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego) w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 1100 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty. Przy przetargu obowiązywać będą kryteria określone w Regulaminie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

kh