kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta Bocheński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Bocheński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa

Dodano: 12.01.2018 06:00 Starosta Bocheński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa
Starosta Bocheński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej miasta Bochnia objętej KW Nr TR1O/00008867/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, obejmującej działkę oznaczoną nr 6481/4 o powierzchni 0.0318 ha.

Niezabudowana nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej miasta Bochnia. W granicy wschodniej działki budynek mieszkalny 2,5 kondygnacyjny w zabudowie szeregowej ul. Pisza 55, wzdłuż budynku na działce chodnik o szer. 0,8-1 m. Po stronie zachodniej południowa obwodnica miasta, oddzielona wysoką na ok. 2 m skarpą. Pomiędzy skarpą a obwodnicą znajdują się ekrany akustyczne. Od strony południowej działki znajduje się zatoka/parking. Działka nieogrodzona, nachylona niejednorodnie w kierunku południowym, prostokątna/równoległoboczna 12x25, sterasowana. Uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Dojazd do działki drogą utwardzoną asfaltową od ul. W. Pisza.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Łychów-Brzeźnicka” w Bochni uchwalonym uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr XXIII/195/16 z dnia 31.08 2016 r. działka znajduje się w terenach oznaczonych jako 4.ZU – tereny zieleni urządzonej o charakterze izolacyjnym. Zgodnie z zapisami planu podstawowym przeznaczeniem jest zieleń pełniąca funkcję izolacyjną, a przeznaczeniem uzupełniającym realizacja sieci urządzeń infrastruktury technicznej, dróg, dojazdów itp., obiektów małej architektury, urządzeń i obiektów ograniczających oddziaływania i zanieczyszczenia komunikacyjne. Na terenach oznaczonych jako 4.ZU ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych a wyjątkiem elementów urządzeń ochrony akustycznej oraz zakaz realizacji nowych budynków. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Zagospodarowana jako ogród przydomowy oraz plac o pow. ok 5x3 m utwardzony. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę:8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) netto + należny podatek VAT

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, sala nr 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Wadium może być wnoszone w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni w Banku Gospodarki Żywnościowej oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „wadium na zakup działki nr 6481/4” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12.02.2018 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2097), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 12.02.2018 roku zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży w/w nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie w jakiej zostało wniesione. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed dniem podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa. Koszty nabycia nieruchomości w całości ponosi Nabywca. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, że umowa notarialna zostanie zawarta po uprzednim uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zbycie nieruchomości. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej:- dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo,- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24. marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14. września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490). Starosta Bocheński zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni oraz publikuje na stronie internetowej tut. Starostwa (www.malopolska.pl/BIP/bochenski) a także w dzienniku w formie przekazu internetowego (www.infopublikator.pl). Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 42 w godzinach od 8 00 do 15 00.