kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Sesja i debata nad raportem

Sesja i debata nad raportem

Dodano: 23.06.2020 10:00 Sesja i debata nad raportem
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU W BOCHNI zawiadamia, że w dniu 25. czerwca 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, ul. Windakiewicza 23- odbędzie się XVI SESJA RADY POWIATU W BOCHNI, której tematami będzie:

 

1. Otwarcie XVI sesji Rady.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Debata o stanie powiatu za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok  2019 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.
10. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej za 2019 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w roku 2019.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, sporządzonego w 2020 roku oraz dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu.
14. Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łapanowie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Bochni i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
17. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 w Bochni i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Żegocina prowadzenia zdania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu publicznej dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
19. Podjęcie uchwały w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej,  Szkoły  Przysposabiającej  do Pracy i Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych tychże szkół.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych tychże  szkół.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa małopolskiego na realizację zadania „Połączenie drogowe węzła autostradowego A 4 – Bochnia z drogą krajową nr 94 – etap I – od węzła autostradowego Bochnia do skrzyżowania z ul. Krzeczowską w Bochni”.
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435K Brzesko – Cerekiew, nr 1442K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc. Jasień, Jodłówka”.
25.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w Chrostowej, gmina Łapanów, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu w Bochni.
28. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
29. Oświadczenia i komunikaty.
30. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady.

Raport o stanie powiatu

Zarząd Powiatu w Bochni przedstawił Radzie Powiatu w Bochni w dniu 27.05.2020 r. raport o stanie powiatu bocheńskiego za 2019 rok.

Treść raportu do pobrania tutaj.

Zgodnie z art. 30a, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) „Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.”.

Debata nad Raportem o stanie powiatu bocheńskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu bocheńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Wzór zgłoszenia oraz listy poparcia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego do pobrania tutaj .

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 24.06.2020 r. na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, pokój nr 1 - decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy.

Debata nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego za 2019 rok odbędzie się na sesji Rady Powiatu w Bochni w dniu 25.06.2020 r., która rozpocznie się o godz. 10:00, w Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, ul. Windakiewicza 23.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

kh