kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » PUP- nabór wniosków na staż

PUP- nabór wniosków na staż

Dodano: 04.02.2010 12:00
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na organizację miejsc odbywania stażu w projekcie pn. „ Wiatr w żagle” realizowanym w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ORGANIZATOREM STAŻU MOŻE BYĆ:

- pracodawca (jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika),
- przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców,
- rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
- organizacja pozarządowa ,
- pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek,   działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póz. zm.),
spełniający warunki określone w zasadach organizacji staży na rok 2010.

NA STAŻ MOGĄ ZOSTAĆ SKIEROWANE OSOBY BEZROBOTNE:

- do 25 roku życia,
- długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2 , albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- powyżej 50 roku życia,
- bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego ,
- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,
- niepełnosprawne, które nie uczestniczyły w projekcie „Wiatr w żagle”.

Podstawą zawarcia umowy będzie „Wniosek  o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu  w ramach projektu „ Wiatr w żagle” który  winien być złożony w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni osobiście lub za pośrednictwem poczty (wnioski nadesłane w inny sposób - faksem, pocztą elektroniczną - nie będą rozpatrywane)

Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone, a pozostałe, po ich uzupełnieniu. W przypadku wnioskowania o kilka miejsc Powiatowy Urząd Pracy w Bochni zastrzega sobie  możliwość zmniejszenia ilości organizowanych miejsc.

Niezbędne druki oraz informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.pup-bochnia.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w :
Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3
w godzinach:
poniedziałek      8.00 – 16.00
wtorek – piątek  7.00 – 15.00
tel. 014/611-10-51 do 53