kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Przetarg na tereny PSSAG

Przetarg na tereny PSSAG

Dodano: 09.02.2018 12:00 Przetarg na tereny PSSAG
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza dziewiąty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego. W księdze wieczystej nr TR1O/00092510/1 w dziale II jako właściciel figuruje Powiat Bocheński.W księdze wieczystej nr TR1O/00094635/7 w dziale II jako właściciel figuruje Skarb Państwa, a użytkowanie wieczyste wpisane jest na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

Nieruchomości zlokalizowane są w strefie peryferyjnej miasta Bochnia, po północnej stronie ul. Partyzantów, w odległości około 2 km od centrum, w sąsiedztwie zakładów produkcyjno - usługowych (ulica Partyzantów w Bochni zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej gminnej, ok. 1,7 km w odległości drogowej od drogi wojewódzkiej nr 965, ok. 6,3 km  w odległości od drogi krajowej nr 4, ok. 5,6 km od zjazdu z autostrady A4 odcinek Kraków – Tarnów tzw. węzeł Bochnia).

Aktualnie przeznaczone do dzierżawy zostają działki ewidencyjne oznaczone numerami 789/26, 789/24, 789/22, 789/20 wyodrębnione jako niezabudowany kompleks oznaczony Nr 1: nieruchomość położona w miejscowości Bochnia gmina Miasto Bochnia, objęta księgą wieczystą Nr TR1O/00092510/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, obejmująca część działek o numerach 789/22, 789/24, 789/26 oraz część działki nr 789/20 objętej księgą wieczystą TR1O/00094635/7. Łączna powierzchnia wynosi 1,3612 ha.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi dla kompleksu nr 1 -  5445,00 zł, powołana kwota powiększona będzie o obowiązującą stawkę podatku VAT.

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 9 marca 2018 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100).Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział Bochnia  nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na dzierżawę PSSAG - nieruchomość nr 1” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 marca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 5 marca 2018 r. do godziny 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy - z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – nieruchomość nr 1”.

SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ w załącznikach. Przypomnijmy: Celem PSSAG jest aktywizacja lokalnego rynku pracy przy równoczesnym wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i udostępnienie ich nowym przedsiębiorstwom pod działalność gospodarczą lub produkcyjną, w tym zakładom z infrastrukturą przystosowana do zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z wykluczeniem inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, a także obiektów handlowych rozumianych jako obiekty stanowiące całość techniczno - użytkową, przeznaczone do sprzedaży detalicznej towarów – zgodnie z Aneksem do Studium wykonalności projektu pn. „Utworzenie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni”).

kh