kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Postępowanie w razie wystąpienia katastrofy budowlanej

Postępowanie w razie wystąpienia katastrofy budowlanej

Dodano: 21.05.2010 11:50
Postępowanie w razie wystąpienia katastrofy budowlanej ( art. 73 – 76 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
Nie jest katastrofą budowlaną:
1)  uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy
lub wymiany;
2)  uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3)  awaria instalacji ( art. 73 ust. 1  i 2 Prawa budowlanego) .


W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu powinien zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzeniu się skutków katastrofy.
Następnie należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach, i w miarę możliwości na fotografiach.

Jeżeli nie zachodzi konieczność pojęcia czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków katastrofy, miejsce katastrofy należy zabezpieczyć przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego.


O katastrofie budowlanej należy niezwłocznie zawiadomić:
1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni ul. Windakiewicza 9/4 , 32-700 Bochnia , numer tel./fax  14 611-71-84, e-mail:
2) właściwego miejscowo prokuratora i policję
3) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej powoła komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. W skład komisji wejdzie: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
Do udziału w czynnościach komisji mogą być również wezwani:
1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.

Po zakończeniu prac komisji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni niezwłocznie wyda decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego.
Jeżeli będzie to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy zleci na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy.


PINB            
ul. Windakiewicza 9/4                                                                
32-700  Bochnia
e-mail: .