kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Pedagog pilnie poszukiwany

Pedagog pilnie poszukiwany

Dodano: 13.09.2019 11:00 Pedagog pilnie poszukiwany
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni poszukuje pedagoga do projektu „OIK – całą dobę” współfinansowanego ze środków UE.

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1)      spełnienie wymagań z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych;
2)      wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika.

1. Wymagania dodatkowe – nieobowiązkowe, mile widziane (będące przedmiotom oceny):
1)      posiadanie doświadczenia w realizacji wsparcia pedagogicznego w ramach projektów współfinansowanych z EFS,
2)      posiadanie kwalifikacji z zakresu interwencji kryzysowej,
3)    doświadczenie w:
a)      świadczeniu porad pedagogicznych w ramach interwencji kryzysowej;
b)      badaniu i diagnozowaniu sytuacji kryzysowych;
c)       pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą;
d)      prowadzeniu indywidualnego i grupowego poradnictwa,;
e)      organizowaniu i prowadzeniu rożnych form pomocy, w tym podejmowanie działań post – kryzysowych;
f)     świadczeniu usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4)    odporność na stres,
5)    umiejętność pracy w zespole;
6)    terminowość;
7)    dyspozycyjność;
8)    gotowość pracy w porze nocnej;
9)    komunikatywność;
10) wysoka kultura osobista.

Spłonienie wymagań dodatkowych (mile widzianych) weryfikowane będzie na podstawie przedstawionych przez Kandydata dokumentów, a to np. świadectw pracy, zaświadczeń z ukończonych szkoleń, studiów podyplomowych itp., okazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środku Interwencji Kryzysowej w Bochni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    badanie i diagnozowanie sytuacji kryzysowej, ocenę stanu czynnego kryzysu, rozpoznawanie bieżącego problemu, wspólne opracowywanie planu działań dla klientów Ośrodka;
2)    doradztwo i poradnictwo w formie bezpośredniej i telefonicznej dla klientów Ośrodka w ramach interwencji kryzysowej w celu przezwyciężenia trudności i rozwiązania problemów klientów;
3)    praca socjalna;
4)    prowadzenie szkoleń;
5)    świadczenie pomocy osobom korzystającym z całodobowego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
6)    rzetelne prowadzenie dokumentacji występującej w Ośrodku;
7)    dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami Ośrodka;
8)      nadzór w godzinach nocnych nad mieszkaniami chronionymi i hostelowymi OIK.
9)    prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym: kart zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie oraz badanie kwalifikowalności uczestników projektu.
10) znajomość wytycznych programowych związanych z realizacją projektu „OIK - całą dobę” oraz przestrzeganie zasad realizacji projektu.

1. Warunki pracy i płacy:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat;
2)    pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 3 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na kolejne okresy oznaczone – na czas trwanie projektu „OIK – cała dobę”;
3)    miejsce pracy: teren powiatu bocheńskiego, Bochnia ul. Karoliny 14 D;
4)      wynagrodzenie: płaca zasadnicza + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie   z regulaminem wynagradzania OIK + premia regulaminowa zgodnie z regulaminem premiowania OIK + świadczenia z ZFŚS;
5)    usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednopiętrowy, schody;
6)    bezpośredni kontakt z osobami.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni oferuje pracę pełną wyzwań, umożliwiająca rozwój zawodowy, miłą i przyjazną atmosferę, możliwość elastycznego ustalania harmonogramu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

1. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys – CV,
2)    dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia (kserokopia);
3)    kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;
4)    w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.
5)      podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
6)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8)    oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
9)    oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia.
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko pedagog" - w terminie do dnia: 23 września 2019 r.

 

sk