kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Dodano: 31.08.2017 09:01
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego tj. realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

1.    Konkurs jest realizowany w trybie otwartego konkursu ofert wg przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie(tj.  Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą o działalności pożytku publicznego” oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U.        z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”

1.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez oferenta postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu w tym uwzględnienie wymogów zawartych w Wytycznych horyzontalnych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (publikowanych na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl) i Wytycznych programowych wydanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, (publikowanych na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl), wskazanych w zał. nr 1 do ogłoszenia, w tym akceptacją kryterium efektywności społeczno - zatrudnieniowej, którego przyjęcie jest warunkiem udzielenia dotacji przekazanej w ramach niniejszego konkursu.

2.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie są oferenci, o których mowa    w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu w jakim jest realizowane zadanie    i którego sfera zadań publicznych obejmuje zadania opisane w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 7 lub pkt 8 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz w swojej działalności stosują się do obowiązku prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z  ustawy   z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości    (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Oferent w załączeniu do oferty oświadcza (wzór w zał. nr 2 do ogłoszenia), czy podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

3.    Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie aktywizacji zawodowej, prowadzącego działalność pożytku publicznego, który zrealizuje powierzone zadanie publiczne w szczególności usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym wynikające z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.

4.    Projekt pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim (zwany  dalej
„projektem”) to przedsięwzięcie Powiatu Bocheńskiego realizowane w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja,    Poddziałanie

9.1.1   Aktywna    integracja    Regionalnego    Programu    Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020 i Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2015-2017. Projekt służy wybranym mieszkańcom poprzez odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.


Szczegóły oferty, wzory, oświadczenia,wytyczne znajdują się w załącznikach.

 

kkh