kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Dodano: 19.08.2015 11:00 Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego
Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7 , art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 782 ze zm. ) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sobolów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 607 o powierzchni 0,07 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 607 położonej w miejscowości Sobolów odpowiada część parceli gruntowej 29/15, objętej Liczbą Wykazu Hipotecznego 78, gmina katastralna Zonia.  W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 341 z okresu I wojny światowej.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”. „Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe”.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy.

Treść ogłoszenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz Urzędu Gminy Łapanów.

 

sk