kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

Dodano: 25.08.2015 10:00 Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego
Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rajbrot, gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 803 o powierzchni 0,13 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 303 z okresu I wojny światowej.  Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 803 położonej w miejscowości Rajbrot odpowiada część parceli gruntowej 927, objętej Liczbą Wykazu Hipotecznego 1048, gmina katastralna Rajbrot. Liczba Wykazu Hipotecznego 1048 gm. kat. Rajbrot  utraciła moc prawną i została zamknięta z urzędu z dniem 1 stycznia 1989 roku na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz. U  z 1986 roku, Nr 28, poz. 141).  Zgodnie z art. 6 pkt 9 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 782) w/w inwestycja jest realizacją celu publicznego. Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod urządzony cmentarz wojenny).

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pokój nr 118 (I piętro od strony ulicy Różanej) w godzinach 7 30 do 15 30 telefon (14) 6153745 – w terminie 2 miesięcy licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  ogłoszenia w formie przekazu internetowego Monitor Samorządowy  a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz Urzędu Gminy Lipnica Murowana.

 

sk