kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie o sprzedaży 2 szt. kotłów cieczowych w trybie przetargu publicznego

Ogłoszenie o sprzedaży 2 szt. kotłów cieczowych w trybie przetargu publicznego

Dodano: 14.05.2018 08:00
Starostwo Powiatowe w Bochni informuję, iż istnieje mozliwość zakupu (w trybie przetargu) dwóch sztuk kotłow cieczowych. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia segment A, I piętro, sala 102, w dniu 25.05.2018 r. o godzinie 10:15. Otwarcie ofert jest jawne. Przetarg wygrywa oferta z najwyższą ceną, po spełnieniu wymogów niniejszego ogłoszenia. Przedmiot przetargu można oglądać od dnia 14.05.2018 r. w siedzibie sprzedającego przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu: Paweł Burkowicz tel. 14 615-37-14 lub Bogusława Fruga tel. 14 615-37-01.

Oferta (załącznik nr 1) pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2) numer telefonu,

3) numer PESEL lub NIP oferenta a w przypadku firmy numer REGON,

4) datę sporządzenia oferty,

5) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz z warunkami przetargu, które przyjmuje bez zastrzeżeń

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami powinny być złożone nie później niż do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10:00 w pok. 1 – Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta w przetargu na sprzedaż kotłów cieczowych. Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 10:15”. W przypadku ofert przesłanych pocztą, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin wpływu oferty do Starostwa. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Komisja przetargowa nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Termin związania ofertą zakupu wynosi 30 dni. W razie ustalenia kilku oferentów, którzy zaoferowali tę samą cenę, komisja przetargowa zaprasza oferentów do negocjacji, z których sporządza się protokół. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu negocjacji. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1)  Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
2)  Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Po dokonaniu wyboru oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie pozostałych uczestników przetargu i jego wynikach.

1)  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi do 7 dni po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, tj. oferty z najwyższą oferowaną ceną,
2)  Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
3)  Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. Zapłatę uznaje się za uiszczoną w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4)  Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia,
5) Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, po dokonaniu demontażu i wywiezieniu przedmiotu sprzedaży z budynku, w którym jest zamontowany.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Sprzedawca nie   bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanych kotłów, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się) ze stanem technicznym zbywanych kotłów.

kh