kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie o prztargu

Ogłoszenie o prztargu

Dodano: 26.06.2017 15:00 Ogłoszenie o prztargu
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

[Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział Bochnia nr 64 2030 0045 1110 0000 0183 3320 z opisem „Wadium na sprzedaż nieruchomości w Siedlcu” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 07.08.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 13.00  w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 w sali nr 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego). Ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Siedlcu” należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia - pokój nr 1 – Dziennik Podawczy –  lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bochni w terminie do dnia 07.08.2017 do godz. 15.30 (obowiązuje data wpływu).

Pisemna oferta powinna zawierać:

1)imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentami jest osoba prawna lub inny podmiot;
2)datę sporządzenia oferty;

3)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany;
4) oferowaną cenę (wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
5) kopię dowodu wniesienia wadium,
6)podpis oferenta, w przypadku osoby będącej w małżeńskiej wspólności majątkowej podpisy obydwu małżonków; w przypadku osób prawnych podpisy osób reprezentujących, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przy przetargu obowiązywać będą dodatkowe warunki określone w Regulaminie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 00 wew. 842 w godzinach od 8 00 do 15 00.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu wraz z regulaminem zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia wraz z regulaminem zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.Dodatkowo wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w formie przekazu internetowego w dzienniku „www.infopublikator.pl”.

Zarządowi Powiatu w Bochni przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

kh