kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 23.02.2010 15:00 Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego, położonej w miejscowości Dąbrówka gm. Rzezawa, obejmującą działkę nr 634 o pow. 0,08 ha dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi KW nr 72 699.


Działka stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w odległości ok. 8 km od miejscowości Rzezawa i w odległości około 15 km od miasta Bochnia. Posiada  regularny kształt, zbliżony do prostokąta z lekkim nachyleniem terenu w kierunku północnym. Działka leży w pobliżu terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się nieruchomości niezabudowane.

Teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: EE i G.
Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Rzezawa nieruchomość leży w terenie budowlanym oznaczonym symbolem MU.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 20.000, 00 + podatek VAT 22% (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 31. marca 2010 roku o godzinie 11 - tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni
pokój 301 (III piętro od strony ul. Różanej).

Kwota postąpienia: minimum 1 % ceny wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 81 859 10007 0080 0007 7800 0005 z opisem „Wadium na kupno działki nr 634 w Dąbrówce”, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26.03.2010 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży w/w nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie w jakiej zostało wniesione na wskazany przez nich rachunek.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed dniem podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Za dzień wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa. Koszty nabycia nieruchomości w całości ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo poświadczone notarialnie,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia  umowy sprzedaży z osobą  będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758
z późn.zm.).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 118 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 45 w godzinach od 8 00 do 15 00.