kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dodano: 25.06.2019 08:00 Ogłoszenie
Starosta Bocheński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Bochni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna oznaczona numerem 2147 o powierzchni 0,1961 ha – poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości przewodów i urządzeń do przesyłania gazów wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa zasilających stację redukcyjno - pomiarową Bochnia, ul. Rejtana.

Długość projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 8,4 MPa wynosi 8,19 m. Stefa kontrolowana stanowi pas gruntu o szerokości 4,0 metry tj. po 2,0 metry w każdą stronę od osi projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wynosi 32,74 m2. Pas eksploatacyjny pokrywający się z powierzchnią strefy kontrolowanej stanowi pas gruntu o szerokości 4,0 metry tj. po 2,0 metry w każdą stronę od osi projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 i wynosi 32,74 m2 . Tymczasowy pas montażowy o powierzchni 120,51 m2 stanowi obszar gruntu niezbędny dla obsługi techniczno – logistycznej budowy gazociągu znajdujący się bezpośrednio przy wykopach, który po zakończeniu inwestycji podlega rekultywacji i przywróceniu do należytego stanu i porządku .

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Bocheńskiego w/w działka ewidencyjna stanowi współwłasność: Krystyny Dyrendal w 3/30 częściach, Jana Lalika w 6/30 częściach, Rudolfa Lalika w 6/30 częściach, Haliny Ochalskiej w 3/30 częściach, Zdzisława Ptaka w 2/30 częściach. Wnioskodawca poinformował, że Zdzisław Ptak, Halina Ochalska – zmarli a postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku nie toczyły się . Z kolei w stosunku do Krystyny Dyrendal, Rudolfa Lalika Jana Lalika Wnioskodawca uzyskał informacje z Wydziału Udostępniania Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie iż w/w osoby nie figurują  w rejestrze PESEL. Tak więc w/w nieruchomość zgodnie z art. 113 ust. 7 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 118 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530  telefon 14 61 53 745). Jeżeli w terminie wskazanym powyżej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Bochni z siedzibą : 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w  nieruchomości , niniejsze postępowanie zostanie wszczęte.