kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dodano: 05.09.2016 10:00 Ogłoszenie
Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowościach.

a) Rajbrot, gmina Lipnica Murowana, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 5797 o powierzchni 0,13 ha, której stan prawny jest nieuregulowany. W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 300 z okresu I wojny światowej. Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 5797 położonej w miejscowości Rajbrot odpowiada parcela gruntowa 6907/38 (która winna być objęta Liczbą Wykazu Hipotecznego 928, gmina katastralna Rajbrot). Liczba Wykazu Hipotecznego 928 gm. kat. Rajbrot utraciła moc prawną i została zamknięta z urzędu z dniem 1 stycznia 1989 roku na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz. U z 1986 roku, Nr 28, poz. 141). W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 310 z okresu I wojny światowej.

b) 3/4 części w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Nieszkowska, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 436 o powierzchni 0,10 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 340 z okresu I wojny światowej. Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 436 położonej w miejscowości Wola Nieszkowska odpowiada część parceli gruntowej 508/28 położona w Woli Nieszkowskiej.

c) 2/3 części w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąkta Górna, gmina Żegocina, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 462 o powierzchni 0,03 ha, objętej Księgą Wieczystą Numer TR1O/00005962/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni, której stan prawny jest nieuregulowany.

W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 304 z okresu I wojny światowej. Zgodnie z art. 6 pkt 9 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm) w/w inwestycja jest realizacją celu publicznego. Przedmiotowe nieruchomości są niezbędne do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod urządzony cmentarz wojenny).

W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 304 z okresu I wojny światowej.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego , jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy.

Zgodnie z art. 6 pkt 9 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm) w/w inwestycja jest realizacją celu publicznego. Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod urządzony cmentarz wojenny).

 

sk