kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dodano: 30.12.2015 08:00 Ogłoszenie
Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7 , art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm. ) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leszczyna, gmina Trzciana, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 464/1 o powierzchni 0,05 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 464/1 położonej w miejscowości Leszczyna odpowiada część parceli gruntowej 89/1, objętej Liczbą Wykazu Hipotecznego 84, gmina katastralna Leszczyna. W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 310 z okresu I wojny światowej.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”. „Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe”.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego , jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy.

Treść ogłoszenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  ogłoszenia  na: stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Trzciana.

 

sk