kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dodano: 22.12.2015 13:00 Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Bochni informuje iż, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sobolów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 607 o powierzchni 0,07 ha - zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zgodnie z synchronizacyjnym wykazem zmian działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 607 położonej w miejscowości Sobolów odpowiada część parceli gruntowej 29/15, objętej Liczbą Wykazu Hipotecznego 78, gmina katastralna Zonia. W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 341 z okresu I wojny światowej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm) organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Bochni informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9 00 do 17 00, wtorek – piątek od 7 30 do 15 30 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, pokój numer 118.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne przed Starostą Bocheńskim.

Treść zawiadomienia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni jak również w sposób zwyczajowo przyjęty Gminy Łapanów.

 

sk