kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu bocheńskiego za 2016 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu bocheńskiego za 2016 r.

Dodano: 01.03.2017 09:00 Procent ogółu ludności korzystającej z instalacji wodociągowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody stwierdza, że: w 2016 r. powiat bocheński zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 15 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni pozyskanych od producentów wody w powiecie bocheńskim  z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi, spełniającymi obowiązujące normy na koniec roku 2016 korzystało ok. 75933 mieszkańców. Wszystkie miejscowości powiatu bocheńskiego są zaopatrywane w wodę wodociągową. Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 30 punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia, z których przedstawiciele PPIS pobrali 79 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie monitoringu kontrolnego do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia usytuowane są w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów obejmują:

1. wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

2. informacje o:

• wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania,

• liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

• jakości wody,

• sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji,

• przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

• prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

• działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

• zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

 

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci. Mają oni za cel w taki sposób uzdatniać oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normatywami. Jakość wody jest monitorowana przez producentów wody poprzez prowadzenie badań laboratoryjnych w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonuje oceny (przedłożono 80 wyników badań wody). Badania mogą być wykonywane przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu bocheńskiego są:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia,

2.Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w organizacji, 32-744 Siedlec 250,

3. Gmina Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica M.44,

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332,

5. Spółka Wodno-Ściekowa, Bełdno 5,

6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, ul. Kościelna 8, 32-765 Rzezawa,

7. Gmina Drwinia, 32-709 Drwinia 57,

8. Gmina Trzciana, 32-733 Trzciana 302,

9. Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

10. Zakład Usług Komunalnych Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz,

11. Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

Nadzór nad jakością wody Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje w 15 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia. Większość wodociągów zaopatrywana jest przez zasoby wód powierzchniowych i nadaje się do wykorzystania dopiero po procesie uzdatniania/dezynfekcji.
Liczba ludności powiatu zaopatrywana w wodę
Ogólna liczba ludności powiatu zaopatrywana w wodę z nadzorowanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia na koniec roku 2016 wynosiła: 75933 osób na 105 416.
Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia:
Na poprawę jakości wody w wodociągach ( Bełdno, Trzciana, Chrostowa)prowadzone były postępowania administracyjne ze względu na utrzymujący się w wodzie wodociągowej poziom mętności przekraczającej wartość dopuszczalną
Mętność wody jest wywołana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Mętność jest parametrem dla którego określono stężenie dopuszczalne nie z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi na ocenę jej jakości przez konsumentów.
Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów.
Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody
Osoby korzystające z wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia nie zgłaszali reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Na podstawie wyników badań próbek wody (na koniec roku 2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi we wszystkich 15 urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Bochnia, Chrostowa, Żegocina, Łąkta Górna, Nowy Wiśnicz, Siedlec, Strefa Bochnia Płn. - Wsch., Strefa Bochnia Płn. - Zach. Strefa Drwinia, Strefa Rzezawa, Bełdno, Lipnica Murowana -1, Lipnica Murowana-2, Rajbrot Dominiczna i Trzciana. W tej grupie wodociągów w badanych próbach stwierdzono przekroczenia parametrów fizyko - chemicznych w następujących obiektach:
• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Trzciana: Mętność: 2,06 [NTU] (max. dopuszczalna norma 1 [NTU]])
Wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia, ustalając jednocześnie wartość dopuszczalną dla parametru mętność do 3 [NTU].
Właściciel obiektu (Gmina Trzciana) podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących przepisów, a ich efekt udokumentował pozytywnym wynikiem badania wody. W ramach nadzoru sanitarnego PPIS pobrał próbę sprawdzającą wykonanie decyzji. Jej wynik nie budził zastrzeżeń w związku z tym została wydana decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia;
• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa Mętność: 2,06 [NTU] (max. dopuszczalna norma 1 [NTU]])
Zarządzający obiektem dokonał płukania sieci i niezwłocznie przedłożył tut. Inspektorowi pozytywny wynik badania wody. Badanie wykonane przez PPIS potwierdziło skuteczność badań. W związku z powyższym PPIS wydał decyzję płatniczą;
• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna Mętność: 1,52 [NTU] (max. dopuszczalna norma 1 [NTU]])
Administrator obiektu (Zakład Gospodarki komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej) podjął niezwłocznie działania naprawcze, a ich efekt udokumentował pozytywnym wynikiem badania wody. Badanie wykonane przez PPIS potwierdziło skuteczność podjętych działań. W związku z powyższym PPIS wydał wyłącznie decyzję płatniczą.
• Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bełdno
Mętność: 3,5 [NTU] (max. dopuszczalna norma 1 [NTU]]) – próbka z dnia 18.05.2016r. Zarządca obiektu poinformował tut. Inspektora iż stwierdzone przekroczenie spowodowane było prawdopodobnie gwałtowną burzą która zamuliła ujęcie w dniu poboru próbki wody do badań. Po przepłukaniu ujęcia oraz dezynfekcji sieci PPIS pobrał do badania próbę kontrolną która nie wykazała nieprawidłowości. W związku z powyższym wydana została tylko decyzja płatnicza.
Mętność: 1,73 [NTU] – próbka z dnia 27.09.2016r.
W powyższym przypadku zarządca poinformował tut. Inspektora iż na ujęciu prowadzone będą prace remontowe związane z wymianą piasku filtracyjnego. Mieszkańcy poinformowani zostali o możliwych zakłóceniach w jakości wody oraz że może ona służyć jedynie do celów sanitarnych. PPIS wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących przepisów w wyznaczonym terminie. Po zakończeniu prac remontowych administrator obiektu niezwłocznie przedłożył tut. Inspektorowi pozytywny wynik badania wody. Badanie wykonane przez PPIS potwierdziło skuteczność badań. W związku z powyższym PPIS wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełdno.
W 2016r. w grupie wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, w związku z czym PPIS nie wydawał decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia. Co kwartał wszystkie dane dotyczące każdego wodociągu zawarte w programie krajowym Woda-Exel są uaktualniane, wprowadza się również wyniki badań wszystkich próbek wody pobranych i wykonanych w ramach monitoringu państwowego oraz w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanych na zlecenie zarządców lub właścicieli wodociągów, przekazywane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni. Dane te za pośrednictwem MPWIS w Krakowie trafiają do Państwowego Zakładu Zdrowia Publicznego w Warszawie, który przygotowuje informacje dla ministerstw oraz komisji europejskiej o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Polski.
Szacowanie ryzyka zdrowotnego
Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy powiatu bocheńskiego są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1- 4 do rozporządzenia.

sk