kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O oświacie w powiecie słow kilka

O oświacie w powiecie słow kilka

Dodano: 23.03.2018 13:00 O oświacie  w powiecie słow kilka
Oświata to bardzo ważna dziedzina działalności samorządu powiatu bocheńskiego. W budżecie Powiatu wydatki na oświatę stanowią 41% z ogółu poniesionych w 2017 roku wydatków budżetu. Z roku na rok Starosta, Zarząd i Rada Powiatu w Bochni poprzez swoje działania dążą do podniesienia jakości świadczonych przez placówki edukacyjne usług, podniesienia standardów nauczania oraz modernizację bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej.

Powiat bocheński jest organem prowadzącym dla dwóch liceów ogólnokształcących i czterech zespołów  szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły policealnej dla dorosłych zwanej potocznie „Medykiem”, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.  Obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych kształci się 3.622  uczniów w szkołach dla młodzieży w  142 oddziałach, z czego najwięcej bo 2.003    w technikach, 1111 w liceach ogólnokształcących i 508 w Szkołach Branżowych I stopnia oraz klasach Zasadniczych Szkół Zawodowych. Ponadto 151 słuchaczy w szkołach dla dorosłych i 232 osoby dorosłe podjęło kształcenia w zakresie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, uzyskując w takim trybie dodatkowe kwalifikacje. Rynek pracy jest bardzo dynamiczny dlatego krótkie formy kształcenia dorosłych cieszą się coraz większą popularnością. 

Mając na celu zachęcenie uczniów do wybory nauki  w szkołach na terenie powiatu bocheńskiego od kilu lat biuro promocji prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne  i promocyjne. Działania te maja na celu przedstawienie szczegółowej oferty szkół  w opracowanym Informatorze Gimnazjalisty, dostarczanemu każdemu absolwentowi gimnazjum, organizacji Giełdy Informacji Zawodowej oraz organizowanie w szkołach „dni otwartych”. Jednym z elementów promocji były krótkie filmy promujące szkoły. Produkcje te już nie raz zostały dostrzeżone, nie tylko przez portale internetowe w całym kraju jak również i telewizję. W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Bochni otrzymało nagrodę na międzynarodowym Festiwalu filmowym FILM AT za najlepszą promocję nauki. Na festiwalu zaprezentowano film promujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowany przez   w 2016 roku pt. ”Wszystko w życiu zależy od Naszych decyzji ”.

Zapewne jednym z głównych elementów napływu większej ilości kandydatów do naszych szkół jest dobra jakość kształcenia. Trzy bocheńskie szkoły znalazły się  w ogólnopolskim Rankingu Liceów  i Techników Perspektywy, ogłoszonym w styczniu 2018 roku.  W rankingu małopolskich liceów I Liceum Ogólnokształcące w Bochni  zajęło 24 miejsce (329 w kraju). Wysoka pozycja I LO w Bochni, sama w sobie potwierdza poziom kształcenia. W rankingu techników pojawiły się natomiast: Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (20 miejsce w województwie, 159 miejsce w kraju)  i Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (31 miejsce   w województwie, 216 miejsce w kraju).

Starosta Bocheński w 2017 roku  przeznaczył na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, postawę moralną, zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej bądź środowiska lokalnego oraz narody za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów 40 000 zł. W 2017 roku łącznie wyróżniono 77 uczniów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano 10 nagród finansowych dla dyrektorów i nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.

Poniżej prezentujemy wybrane działania realizowane w roku 2017 w szkołach i  placówkach oświatowych, dla  których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOCHNI:


Główną osią działań prowadzonych przez rok 2017 były uroczyste obchody dwusetnej rocznicy założenia szkoły. W szkole zorganizowano szereg sesji, spotkań, sympozjów i festynów odbywających się w miesięcznych odstępach, do udziału w których zaproszono obecnych i byłych uczniów szkoły. Zrealizowano zaplanowany harmonogram działań. Ponadto z racji jubileuszu szkoły we współpracy z Oddziałem Archiwum Narodowego  w Bochni wydano tłumaczenie Kroniki Szkoły z lat 1817-1904, przygotowano inne drobne publikacje i okolicznościowe gadżety. Na frontonie szkoły odsłonięto pamiątkowa tablicę ufundowana staraniem absolwentów szkoły. W szkolnym korytarzu pojawiły się tablice pamiątkowe poświęcone wszystkim dyrektorom szkoły.
Osiągnięcia dydaktyczne: Czterech uczniów uzyskało tytuł finalisty bądź laureata centralnego etapu olimpiad ogólnopolskich (Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Teologiczna). Dwóch uczniów zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady   o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Szkoła aktywnie prowadziła wymiany międzynarodowe:    Z Goethe Gimnazjum w Ibbenburen – wymiana 20 uczniów, dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży; Gimnazjum w Nowym Mieście na Morawach – Liga Matematyczno – Językowa (100 uczestników);  Z Liceum Lingwistycznym we Lwowie – wymiana po 15 uczniów ze szkół i 3 wyjazdy do Lwowa.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOCHNI:  

W ramach działalności edukacyjnej szkoła dołączyła do społeczności Erasmusa, rozpoczęto proces pozyskiwania środków  w ramach programu Erasmus+, zainicjowano działalność szkoły na platformie eTwinning, szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, kontynuowano współpracę partnerską z: Uniwersytetem Pedagogicznym, Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Młodzież brała czynny udział w olimpiadach, konkursach wiedzowych i artystycznych na wszystkich etapach, w licznych zawodach sportowych, w warsztatach i wykładach organizowanych przez krakowskie uczelnie wyższe, telewizję TVN, projektach np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Biała Pomoc w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, Z ciemności do światła, Lekcje z ZUS, ponadto w akcjach charytatywnych i wyjazdach zagranicznych. W ramach poprawy infrastruktury wykonano: remont dachu na budynku sali gimnastycznej (zamontowano czerpnię - inwestycja SP i UM), remont kominów, poprawę stanu oświetlenia na sali gimnastycznej i zakończono remont parkietów w salach lekcyjnych. Doposażono kolejne sale lekcyjne w urządzenia multimedialne (rzutniki, laptopy, licencje, ekrany) - wszystkie podstawowe sale to pracownie multimedialne, zakupiono urządzenia związane  z modernizacją sieci informatycznej szkoły, zakupiono m.in. cyfrowe materiały dydaktyczne do nauczania matematyki i języków obcych, zestaw odczynników chemicznych, ponadto kolejne szafki dla uczniów oraz ławki na zewnątrz, a także książki i regały do biblioteki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI „Mechanik”:

Rok 2017 był udanym okresem działalności ZS Nr 1. Szkoła realizowała swoje statutowe zadania kształcąc i wspierając młodzież  w indywidualnym rozwoju. Efektem tych działań  są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie    i zaliczenie ZS Nr 1 do grupy najlepszych techników. W rankingu maturalnym Perspektyw Technikum otwiera drugą setkę najlepszych techników w Polsce. Wyróżnione zostało piąty kolejny rok z rzędu „Srebrną Tarczą”. Uczennica szkoły została laureatka Olimpiady Logistycznej, a inny uczeń finalistą. Ubiegłoroczny absolwent wyróżniony został drugim miejscem w Polsce w rywalizacji na najlepszego technika mechanika. Reprezentanci szkoły zdobyli Nagrodę Główną w Ogólnopolskiej Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Kontynuowana była współpraca z partnerską niemiecką  szkołą BG Buchen, zrealizowano kolejną siódmą wymianę uczniów. Wiosną ZS Nr 1 był organizatorem Dni Otwartych Szkoły, Międzyszkolnego Konkursu Graficznego  oraz gry miejskiej z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, a także Konkursu Informatycznego, Matematycznego i Języka angielskiego dla Gimnazjalistów. Wyróżniający się  uczniowie  i ich rodzice uczestniczyli  w tradycyjnym spotkaniu z kierownictwem szkoły i wychowawcami, połączonym z wykładem prof. Tadeusza Uhla.
Szkoła organizowała różne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym: koncert kolęd z udziałem młodzieży szkoły i Marka Piekarczyka, kiermasz świąteczny, pomoc dla dzieci  na Litwie itp. Najważniejszym wydarzeniem dla szkoły jest rozpoczęcie rozbudowy szkoły  o kompleks sal gimnastycznych.
Wykonano światłowodowe połączenie internetowe o dużej przepustowości oraz modernizację sali przygotowanej do realizacji zajęć projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. W ramach projektu zainstalowano wyposażenie wartości ponad 250 tys. zł. Przeprowadzono prace remontowe kilku pomieszczeń szkolnych oraz zakupiono nowe wyposażenie do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego uzupełnione zostało wyposażenie dydaktyczne pracowni samochodowych, elektrycznych, a ponadto pracowni fizycznej i informatycznej. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BOCHNI „Budowlanka”:   

W roku 2017 szkoła rozpoczęła realizację dwóch dużych projektów: programu Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020  10 .02.02 – w ramach programu zrealizowano ok. 120 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i poszerzających wiedzę z przedmiotów zawodowych, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na AGH i Politechnikę Krakowską.
Programu wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli Technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni w ramach RPO województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na lata 2014 – 2020. W ramach programu zrealizowano ok. 340 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i poszerzających wiedzę, kół zainteresowań z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych oraz zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do matematyki, geografii, biologii, fizyki, w tym zestaw 14 tabletów i laptop z oprogramowaniem do nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne, przede wszystkim sprzęt multimedialny, komputerowy, materiały dydaktyczne, urządzenia, sprzęt do nauki zawodu przede wszystkim w zawodzie technik organizacji reklamy oraz szafki skrytkowe dla uczniów na korytarze.
Wzbogacono księgozbiór szkolny – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz doposażono Gabinet Pomocy Przedlekarskiej w ramach dotacji z MEN. Zorganizowano kolejną edycję warsztatów dla gimnazjalistów, podczas których uczniowie ci mieli możliwość sprawdzenia predyspozycji do poszczególnych zawodów kształconych w szkole   – w wydarzeniu udział wzięło ok. 300 gimnazjalistów – działanie to uzyskało tytuł Dobrej Praktyki w konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. W listopadzie 2017 r. przygotowano – cieszącą się dużym powodzeniem -  wystawę prac plastycznych i fotografii uczennic Zespołu Szkół Nr 2 „Nasze inspiracje” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.
Uczniowie osiągali sukcesy w konkursach, na egzaminach maturalnych i zawodowych – m. in. uczeń kl. II technikum Krystian Romuzga zajął I  miejsce w małopolskich eliminacjach do III Mistrzostw Polski Instalatorów dla szkół ponadgimnazjalnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI „Ekonomik”:

Rok 2017 to przede wszystkim realizacja zagranicznych staży zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego, na który Szkoła otrzymała dotację w wysokości 141 000 Euro,  i w ramach którego we wrześniu 2017 r. 30 uczniów Technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechało na 4 tygodniowy staż zawodowy do greckich hoteli restauracji usytuowanych nad Morzem Egejskim na Riwierze Olimpijskiej.


W maju 2017 roku w wyniku rozstrzygniętego konkursu wniosków z programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe: mobilność osób uczących się i kadry w ramach szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół nr 3 otrzymał kolejną dotację na organizacje zagranicznego kształcenia uczniów w wysokości 150 000 Euro. Środki te zapewnią realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla 89 uczniów Szkoły, w roku szkolnym 2018/2019.

W okresie wakacyjnym w szkole przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej. Dzięki temu wszystkie sale dydaktyczne uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu. Pracownie wyposażone zostały w komputery, rzutniki multimedialne, co pozwoliło od września 2017 r. rozpocząć wdrażanie tzw. dziennika elektronicznego z pełnym dostępem dla uczniów i rodziców, również poprzez dostęp mobilny przy pomocy smartfonów. W bibliotece szkolnej wprowadzono możliwość korzystania ze zbiorów z wykorzystaniem nowoczesnego systemu komputerowego UONET+, który ułatwia i przyspiesza korzystanie z książek dzięki elektronicznej rejestracji wypożyczeń, zwrotów  i zamawiania tytułów wg. indywidualnego zapotrzebowania ucznia. W szkole realizowany był Narodowy Program Rozwijania Czytelnictwa, w ramach którego zakupione zostały nowości wydawnicze i lektury szkolne za kwotę 15 000 zł.
Rok 2017 w Zespole Szkół nr 3 obfitował w ciekawe wydarzenia i spotkania oraz sukcesy uczniów na konkursach i na sportowych parkietach. Najważniejsze z nich to: Dwa koncerty charytatywne „Bawiąc się pomagasz” dla podopiecznych fundacji Auxilium  główni wykonawcy to Marek Piekarczyk i Orkiestra Dęta Baczkowa, Reprezentacja Szkoły zdobyła Mistrzostwo województwa małopolskiego  w koszykówce dziewcząt i awansowała do Mistrzostw Polski, gdzie w końcowej klasyfikacji zajęła 4 miejsce w kraju, Udział Szkoływ programie EPAS – European Parliament Ambassador School) i uzyskanie tytułu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego” jako jedna z 35  szkól w Polsce, III miejsce reprezentacji Szkoły w finale XII Europejskiego Konkursu Kulinarnego podczas Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2017.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁAPANOWIE :

Rok 2017 to drugi rok funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Ważne działanie podjęte w 2017 roku to udział w Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce, które odbywały się w Krakowie, gdzie promowano nowo utworzony CKZiU, organizacja XVIII Rajdu Szlakiem Papieskim, udział w programie Erasmus+ "Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców", w ramach którego zorganizowany został wyjazd uczniów na praktyki do Niemiec. W roku 2017 szkoła rozpoczęła realizację programu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. W ramach programu zrealizowano ok. 95 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych   i poszerzających wiedzę z przedmiotów zawodowych, zajęcia z doradztwa zawodowego. Łącznie z ww. form skorzystało 20 uczniów (uczniowie mogli brać udział w kilku w formach wsparcia). Rok 2017 to również rok w którym Centrum, zgodnie z wolą całej społeczności szkolnej otrzymało imię św. Jana Pawła II. Uroczyste nadanie imienia miało miejsce 16 października 2017 roku. Ponadto szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,  w ramach którego pozyskano dofinansowanie w wysokości 12 000 zł. na zakup księgozbioru do biblioteki szkolne. Młodzież brała czynny udział w licznych zawodach sportowych.  Szkoła organizowała różne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym takie jak: Świąteczny kiermasz charytatywny, Mikołajowy Dar Krwi. Wielkie serca Uczniów naszej szkoły oraz Nauczycieli okazały się bardzo wrażliwe na potrzeby mniej zamożnych rodzin z terenu Gminy Łapanów. Nasi uczniowie przy wsparciu Rodziców  i wychowawców zorganizowali już po raz VI akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” dla potrzebujących rodzin z terenu Gminy Łapanów. Wszyscy okazali wielkie serce i gotowość niesienia pomocy innym. Zebraliśmy wiele produktów żywnościowych oraz środków czystości, które zostały przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapanowie. 1 marca 2017 roku w naszej szkole miała miejsce Akcja  Honorowego Krwiodawstwa, organizowana przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Akcję poprzedziła promocja honorowego krwio  9 litrów krwi. 27 września w CKZiU odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Dzięki zaangażowaniu pełnoletnich uczniów, mieszkańców gminy Łapanów oraz honorowych krwiodawców zebrano ponownie łącznie 9 litrów krwi. Ruszyła akcja zbiórki makulatury. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na cele charytatywne, a dokładnie na pomoc chorym dzieciom z naszego środowiska lokalnego. W zakresie poprawy infrastruktury w szkole prowadzone są prace remontowe i adaptacyjne bazy dydaktycznej, w tym warsztatów gastronomicznych.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BOCHNI:

Z oferty kształcenia i opieki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni korzysta 133 dzieci i młodzieży.
W 2017 roku zrealizowano 10. Jubileuszowy Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Wydarzenie, jak co roku, miało charakter integracyjny i edukacyjny, promujący uzdolnienia muzyczne osób niepełnosprawnych oraz ich zdrowych rówieśników. Koncerty i przesłuchania konkursowe poprzedziły dwudniowe warsztaty. Wśród prowadzących oraz jurorów byli: Halina Frąckowiak, Adrianna Biedrzyńska, Magdalena Kumorek, Janusz „Yanina” Iwański, Krzysztof Jaryczewski, Wiesław Komasa,  Marek Piekarczyk, Maurycy Polaski, Janusz Radek, Muniek Staszczyk i Jacek Wójcicki. Patronat Honorowy objęła Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która uczestniczyła w Festiwalowej Gali Laureatów. Impreza została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Bocheński, Gminę Miasto Bochnia, Związek Powiatów Polskich oraz liczne firmy i instytucje. Relację z tego wydarzenia można było posłuchać w radiu oraz oglądać na antenie ogólnopolskiej TVP.

Na wzór Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w partnerskim powiecie Saarlouis powstał Festiwal EINklang. Wzięła w nim udział młodzież z naszego Ośrodka. A ponieważ ideą jest integracja osób niepełnosprawnych
i sprawnych wraz z nimi na festiwal pojechali uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 nr 1. W kategorii "integracyjne duety muzyczne"  Kuba Nowakowski z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Kamil Malinowski z Zespołu Szkół nr 1 zajęli pierwsze miejsce ex aequo z niemieckim duetem Jill Hein i Ernesa Halitaj.   W październiku został zorganizowany 9. Piknik Rodzinny w Centrum Aktywnego Borku.W gronie uczestników, oprócz uczniów Ośrodka i ich rodziców byli podopieczni Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. W imprezie wzięło udział ok. 500 osób. Celem imprezy jest wzajemna integracja oraz prezentacja uzdolnień plastycznych i muzycznych. Działalność Ośrodka wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”, którego członkami są m.in. rodzice uczniów oraz nauczyciele.

Ośrodek pozyskał środki zewnętrzne: w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” .Pozyskane dofinansowanie o wartości 14.000 zł przeznaczono zna zakup pomocy dydaktycznych. W ramach dotacji celowej budżetu państwa uzyskano i wydatkowano środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze o wartości 3.950 zł., w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspieraniaw latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zakupiono książki do biblioteki szkolnej  o wartości 4.000 zł., w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zrealizowano zadania ośrodka koordynacyjno  – opiekuńczego na obszarze powiatu o wartości 20.602,23 zł, w tym zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 15.000 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BOCHNI

W 2017 roku rozbudowano diagnostykę psychologiczną o narzędzie badawcze: Skala Inteligencji Stanford Binet5, oraz przeszkolono 11 pracowników w zakresie korzystania  z w/w narzędzia. W porozumieniu z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi   z terenu działania Poradni, ustalono, realizowano i zwiększono roczny harmonogram dyżurów pracowników Poradni. W okresie od 01.09.2017 do 31.12.2017 wykonano 101 wyjazdów w teren. Opracowano i wprowadzono harmonogram szkoleń, zajęć, warsztatów                   i terapii realizowanych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W okresie od 01.09.2017 do 31.12.2017 zrealizowano 14 grup, w których łącznie uczestniczyło 279 uczestników. Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych  na wniosek  Dyrektorów szkół
Przeprowadzono szkolenie dla Dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych   z zakresu nowych przepisów prawa oświatowego, w którym wzięły udział 42 osoby. Na terenie Poradni przeprowadzono  4 szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Dwukrotnie zwiększono liczbę osób korzystających z terapii EEG Biofeedback. Zakupiono okulary AVS (AVS przyspiesza uczenie się przez odpowiednie nastrojenie mózgu do stanu, w którym o wiele lepiej odbiera i przetwarza informacje. AVS poprawia koncentrację, wzmacnia ogólną sprawność umysłową mózgu, zapamiętywanie, usuwa lęk, poprawia wydajność, pomaga  w ogólnych zaburzeniach uczenia się). Zorganizowano Powiatową Giełdę Zawodoznawczą dla uczniów klas II i III gimnazjum w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni.

BURSA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO W BOCHNI:

W 2017 r  Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni zdobyła Certyfikat ,,Szkolny Klub Wolontariatu". Równocześnie na mocy audytu dokonanego przez Komisję z KW Policji w Krakowie, przedłużono placówce na kolejne 5 lat Ceryfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".Młodzież bursy zdobyła wyróżnienie na XIII Wojewódzkim Konkursie Poezji Śpiewanej dla Młodzieży Burs i Internatów.
Zorganizowano VI konkurs recytatorski Kraina Poezji poświęcony ,,Pamięci Adama Asnyka" dla uczniów gimnazjów powiatu bocheńskiego.

Pozyskano dotacje celowe:na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów, w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, otrzymano środki w wysokości    16 713,92 zł.;
2.    zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” w wysokości 14 000,00 zł.;
3.    na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 6 szkołach w wysokości 33 890,09 zł.
4.    w ramach programu „Za życiem” przyznano na rok 2017 dotację w wysokości 31 520,00 zł.