kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » O g ł o s z e n i e o gospodarce nieruchomościami

O g ł o s z e n i e o gospodarce nieruchomościami

Dodano: 26.05.2016 07:00 O g ł o s z e n i e o  gospodarce nieruchomościami
Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa w celu pozbawienia 2/3 części prawa własności w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąkta Górna, gmina Żegocina, powiat bocheński, województwo małopolskie oznaczonej numerem działki 462 o powierzchni 0,03 ha, objętej Księgą Wieczystą Numer TR1O/00005962/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni, której stan prawny jest nieuregulowany. W/w nieruchomość zajęta jest pod cmentarz wojenny nr 304 z okresu I wojny światowej.

Zgodnie z art. 6 pkt 9 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm) w/w inwestycja jest realizacją celu publicznego. Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zakładanie i utrzymanie cmentarzy (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod urządzony cmentarz wojenny).

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pokój nr 118 (I piętro od strony ulicy Różanej) w godzinach pracy Urzędu tj: poniedziałek od 9 00 do 17 00 , wtorek – piątek: od  7 30 do 15 30 telefon (14) 6153745 –  w terminie 2 miesięcy  licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 

sk