kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodano: 13.01.2012 09:00
Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do zgłaszania propozycji osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na konkurs”, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: n.rajca@powiat.bochnia.pl do 23 stycznia 2012 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.


Przed rozstrzygnięciem konkursów Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2012, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert.

2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4/ przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

sw