kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Mecenat Małopolski 2013-konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Mecenat Małopolski 2013-konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Dodano: 12.12.2012 19:00 Mecenat Małopolski 2013-konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:
-Twórczość profesjonalna
-Tożsamość oraz kreatywność
-Przestrzeń dla piękna
-Zapis - literatura, wydawnictwa, media
-Kultury równoległe
-Kultura przez pokolenia
-Znaki czasu – etos patriotyczny

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2013 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2013 roku . Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł.

Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 31.12.2012 r . (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek) w Krakowie.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:
-20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji mieści się w przedziale od 15 000 zł do 50 000 zł,
-50% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł .

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem  finansowym, osobowym i rzeczowym.

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego.

Oferenci mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i jego załącznikami (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania).

Załączniki do oferty:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z Rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);
b) inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (które nie posiadają osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w  § 7 pkt. VI ust. 2 Regulaminu konkursu, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
c) Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;
d) dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny - zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) .

Jednocześnie Departament, Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na konsultacje dotyczące tego konkursu, które odbędą się:
- w dniu 11 grudnia 2012 r. w Tarnowie w siedzibie Agendy Zamiejscowej sala 125, przy al. Solidarności 5-9 w godzinach od 10:00 do 16:00;
- w dniu 13 grudnia 2012 r. w Nowym Sączu w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” przy ul. Długosza 3,  (sala  Klubowa), w godzinach od 10.00 do 16:00;- w dniu 17 grudnia 2012 r. w Oświęcimiu w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (II piętro) przy ul. ul. Bema 4 w godzinach od 10:00 do 16:00.
- w dniu 19 grudnia 2012 r. w godzinach od 10:00 do 16:00  w Krakowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (nowy budynek V piętro sala 558) przy ul. Racławickiej 56;

Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” na 2013 rok wraz z załącznikami można znaleźć na stronach:
http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem ofert w konkursie „Mecenat Małopolski”.