kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Lokalny system monitoringu ostrzeżeń powodziowych

Lokalny system monitoringu ostrzeżeń powodziowych

Dodano: 19.05.2011 14:00
Zamontowany z inicjatywy Starostwa Powiatowego lokalny system monitoringu ostrzeżeń powodziowych jest oparty o zautomatyzowaną sieć pomiarową pracującą zarówno w czasie powodzi jak też w okresie wezbrań rzek w trakcie intensywnych, długotrwałych opadów deszczu. Przesył danych z przyrządów pomiarowych (przekroczenie stanu ostrzegawczego i alarmowego) kierowany automatycznie jest do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bochni, burmistrzów, wójtów oraz do osób funkcyjnych wskazanych przez nich

Ponadto informacje o poziomie wód otrzymują Komendanci PSP i Straży Pożarnej. Transmisja danych dokonywana jest poprzez sieć telefonii komórkowej (SMS). Ponadto  informacje wraz z graficznym zobrazowaniem dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

System ten jest elementem całego systemu monitorowania i ostrzegania ludności powiatu bocheńskiego. Otrzymywane dane w połączeniu z otrzymywanymi informacjami, prognozami meteorologicznymi oraz ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi znacznie poprawia możliwości analizy zagrożenia, a tym samym sprawdzalności prognoz i ostrzeżeń. Na pewno system ten jest narzędziem, lecz na pewno „nie drobnym”.

Trudno zrozumieć mi zachowanie Wójta gminy Bochnia, który przecież wie, że system monitorujący i ostrzegający o zaistnieniu zagrożenia powodziowego mamy uruchomiony. Odnoszę wrażenie, że przez tak doświadczonego samorządowca przemawiał w tym przypadku stan ducha a nie stan wiedzy - zaznacza starosta bocheński Jacek Pająk.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania powodziowego jest obowiązkiem danego wójta.


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działań i zadań gminy należy:

art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  14)  (3) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 

Natomiast w USTAWie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym czytamy:

Art.19. 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

2. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

Art. 20. 1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

Art. 21. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.