kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konkurs na dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

Konkurs na dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

Dodano: 01.07.2016 09:00 Konkurs na dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni.

Termin składania dokumentów : 14. lipca 2016 r. do godziny 1530

Planowany termin i miejsce konkursu :  2 sierpnia 2016 r., godzina 10:00

Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31 - sala narad nr 103 (I piętro).

 

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 Rozporządzenia.

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w § 1 ppkt 2, 5, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

4. Stanowisko dyrektora placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U.  z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r.   Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r., Nr 60,poz.373 z późn.zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168.);

10) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze. zm) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

14) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

6. Oferty należy składać w terminie do dnia  14. lipca 2016 r. do godziny 1530 na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni”, lub przesłać drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Bochni

Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej

ul. Kazimierza Wlk. 31

32-700 Bochnia

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu na dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w  Bochni.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez Przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

9. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów, powinny być one potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentu.

10.Wynagrodzenia dla dyrektorów szkół i placówek ustalane są na podstawie przepisów:

a) w przypadku dyrektorów nauczycieli – art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XlII/358/2010 Rady Powiatu W Bochni z dnia 26 lutego 2010 r., w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, zmienionej uchwałami Rad Powiatu w Bochni Nr XXIX/296/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 oraz Nr XIV/132/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku;

b) w przypadku dyrektorów nie będących nauczycielami – Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Bocheńskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.

 

sk