kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Komunikat Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dodano: 08.02.2010 14:00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni przypomina właścicielom i zarządcom o wynikającym z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzać stan techniczny:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników   występujących podczas użytkowania  obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i  wentylacyjnych).

Kontrole o których mowa w punkcie b) i c) obowiązani są przeprowadzać również właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. ( art. 62 ust. 1 pkt 1) Prawa budowlanego)

Ponadto co 5 lat  należy sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. ( art. 62 ust. 1 pkt 2) Prawa budowlanego)

Dodatkowe obowiązki spoczywają na właścicielach i zarządcach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m² . Są oni zobowiązani do przeprowadzania kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31. maja i do 30.listopada. ( art. 62 ust. 1 pkt 3) Prawa budowlanego)

W sytuacji wystąpienia szczególnych zagrożeń  - np. intensywnych opadów śniegu -należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. ( art. 62 ust. 1 pkt 4) Prawa budowlanego)

Okresową kontrolą stanu technicznego i efektywności energetycznej powinny być również poddawane kotły:        
a) co najmniej raz na 2 lata - opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata - opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotły opalane gazem oraz  raz na 5 lat efektywność energetyczna zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW , które z dniem 31 grudnia 2009r. użytkowane są już ponad 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej, doboru wielkości kotła , a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać do dnia 31 grudnia 2010r.


Jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. ( art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego)

W okresie zimowym szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność usuwania nadmiaru zalegającego na dachu śniegu, usuwanie z elementów elewacji sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy również pamiętać o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych. Uniemożliwianie czy też ograniczanie odpływu produktów spalania, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających , przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń , w których znajdują się urządzenia grzewcze jest najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.
Dlatego należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych ( § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) oraz nie zasłaniać otworów nawiewnych i wywiewnych.