kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodano: 21.05.2010 12:25
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż rolnicy, którzy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, nie mogli złożyć wniosków o przyznam e płatności bezpośrednich oraz płatności ONW do dnia 17 maja 2010 r. mogą je złożyć nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r. W takim przypadku należna kwota płatności nie będzie pomniejszana z tytułu złożenia wniosku po terminie.

W szczególności za okoliczności nadzwyczajne lub siłę wyższą uznaje się:

• poważną klęskę żywiołową w dużym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa,

• wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich,

• chorobę epizootyczną dotykającą wszystkie zwierzęta gospodarskie rolnika lub cześć tych zwierząt,

• długookresową niezdolność rolnika do pracy.


Warunkiem zachowania prawa do płatności w pełnej wysokości (bez sankcji terminowych) jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności. kierownika biura powiatowego ARiMR o występujących okolicznościach nadzwyczajnych. Wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności rolnik jest zobowiązany potwierdzić poprzez dostarczenie do kierownika biura powiatowego ARiMR dowodów potwierdzających ich wystąpienie.
Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w przypadku szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny , ujemne skutki przezimowani, przymrozki wiosenne, powódź , huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę są:

1) protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody;

2) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez te ryzyka, sporządzony przez zakład ubezpieczeń. ż którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw w co najmniej jednego z tych ryzyk;

3) pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych (zamieszczony poniżej tekstu w formacie PDF) , spowodowanej przez te ryzyka, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR, przez dwóch świadków którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oświadczenie takie może być złożone w sytuacji. gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;

4) pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej

 

Wiecej informacji na stronach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl