kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Gmina Nowy Wiśnicz zwróci 75 tys. zł

Gmina Nowy Wiśnicz zwróci 75 tys. zł

Dodano: 25.10.2012 15:30 Gmina Nowy Wiśnicz zwróci 75 tys. zł
Niespełna dwa tygodnie temu w Sądzie Okręgowym w Tarnowie zapadł wyrok dotyczący zwrotu na rzecz Powiatu Bocheńskiego 75.000 zł w związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy.

W roku 2010 Powiat Bocheński przekazał Gminie Nowy Wiśnicz środki finansowe na zadanie, które miało obejmować urządzenie rowu ziemnego odprowadzającego wody opadowe z sąsiednich nieruchomości na działce w miejscowości Olchawa jak i służyć zabezpieczeniu korpusu drogi powiatowej.

Wobec faktu, iż powołane zadanie mieściło się w katalogu zadań własnych realizowanych przez gminę na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a pośrednio służyło zabezpieczeniu mienia powiatu, korpusu drogi powiatowej – toteż z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania obejmującego dodatkowo na zakup w/w działki – samorząd powiatowy przekazał gminie kwotę 75 000 zł tytułem pomocy finansowej. Dotacja została wykorzystana na zakup działki. Jednakże pomoc finansowa dotyczyła całego zadania wyżej opisanego, a urządzenie rowu stanowiło warunek udzielenia pomocy.

W treści umowy strony zgodnie określiły harmonogram realizacji zadania, w świetle którego nabycie nieruchomości przez Gminę Nowy Wiśnicz reprezentowaną przez burmistrza Stanisława Gaworczyka miało nastąpić w terminie do dnia 15.12.2010r., a dalej urządzenie rowu do dnia 30.04.2011 r.

Zabezpieczeniem terminowej i właściwej rzeczowo realizacji zadania tj. wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem były postanowienia  umowy – gdzie Gmina Nowy Wiśnicz zaakceptowała, iż w przypadku nie wykonania rowu ziemnego na działce nr 444 w terminie wyżej wskazanym dokona zwrotu kwoty 75 000 zł na konto Powiatu.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Nowy Wiśnicz nie wywiązała się z zawartej umowy oraz nie dokonała dobrowolnego zwrotu pomocy finansowej Powiat Bocheński wystąpił na drogę sądową.

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bochni zasądził od Gminy Nowy Wiśnicz zwrot na rzecz Powiatu Bocheńskiego kwotę 75.000 zł. wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania. Od wyroku pozwana Gmina Nowy Wiśnicz złożyła apelację, którą  jednak Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił.